AVENSIO Cloud

Chytrý program na mzdy a personalistiku

Program AVENSIO Cloud je určen pro vedení mzdové a personální agendy všech typů organizací. Umí zpracovat také platy státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní službu. Pracuje v prostředí operačních systémů Windows verze XP a vyšší. Každý měsíc se v programu AVENSIO zpracují mzdy pro tři sta tisíc zaměstnanců.

AVENSIO Cloud eviduje všechny potřebné údaje pro zpracování mezd a platů, například:

VÍCE INFORMACÍ

AVENSIO Cloud umožňuje zadat všechny varianty příplatků (práce v noci, So + Ne, práce přesčas, pohotovost, práce ve ztíženém prostředí aj.).

AVENSIO Cloud disponuje širokou škálou složek mzdy/platu, lze zadávat různé typy jednorázových nebo opakujících se odměn, umí provádět opakované nebo jednorázové srážky ze mzdy/platu, umožňuje používat vlastní číselné kódy i vlastní názvy složek mzdy/platu.

AVENSIO Cloud je spolehlivým pomocníkem při výpočtu přednostních i nepřednostních exekucí.

AVENSIO Cloud je program vždy včas a správně aktualizovaný dle platné legislativy.

Importy dat jinde pořízených usnadňují a urychlují práci účetních. Importovat můžete například výstupy z docházkových nebo stravovacích systémů, seznamy srážek nebo odměn apod.

Exporty dat jsou dnes již neodmyslitelnou částí moderních systémů. Veškeré výstupy lze kromě tisku ukládat v elektronické podobě. Automaticky jsou generována hlášení na OSSZ a zdravotní pojišťovny i hlášení finančním úřadům. Dále jsou generovány všechny rezortní výkazy (ÚIV, ÚZIS) a statistická šetření ISP a ISPV. Tam, kde to příjemce povoluje, jsou k dispozici datové soubory pro elektronická podání.

AVENSIO Cloud eviduje praxi z předchozích zaměstnání, umožňuje měnit úvazek i v průběh kalendářního měsíce, dokáže rozúčtovat finanční prostředky několika způsoby a přehledně sleduje finanční prostředky z různých zdrojů financování (státní rozpočet, evropské sociální fondy, granty apod.).

Standardní součástí mzdového systému je evidence požadovaného a dosaženého vzdělání, evidence lékařských prohlídek, evidence svěřených pomůcek a pro zdravotnické pracovníky evidence jejich odborné způsobilosti. Program umožňuje také evidenci libovolných personálních dokumentů v elektronické podobě (*.doc,*jpg,*pdf).

Všechny zadané údaje jsou uloženy v jedné databázi a jsou spolu propojeny tak, že žádný údaj není nutné zadávat vícekrát. Nastavením přístupových práv / přístupových účtů lze omezit přístupy k datům až na úroveň jednotlivých položek.Moduly

Programové řešení se skládá ze tří částí. První částí je databázový SQL server. Druhou částí je program pro výpočet a třetí částí je vlastní uživatelský program pro práci koncového uživatele.

Databáze

Databázový SQL server používá SQL FireBird. Tento SQL server je bezplatný (Open Source) a nemá žádné omezení velikosti dat či počtu uživatelů. SQL server FireBird nevyžaduje žádnou speciální správu a je velmi nezávislý na verzích a upgradech operačních systémů. Je k dispozici pro operační systém Windows a Linux. V provozu se osvědčil pro malé uživatele s instalací programu AVENSIO na jednom počítači i pro velké zaměstnavatele s několika tisíci aktivními zaměstnanci.

Výpočet

Druhý modul – výpočet zajišťuje okamžitý automatický přepočet vstupních dat tak, aby všechny odvozené – vypočtené údaje byly vždy aktuální ve všech částech systému. Při zadání jakékoliv změny jsou vypočteny a automaticky uloženy všechny navazující údaje. V každém okamžiku jsou vypočtené údaje k dispozici pro uživatele, který změnu zadal, ale i pro všechny výstupy a součásti na databázi navázané. Modul výpočtu je automaticky spouštěn na pozadí, nebo může být v provozu „skrytě“ jako systémová služba.

Zobrazení dat

Třetí modul zajišťuje zobrazení dat pro koncového uživatele a prostředí pro zadání dat s příslušnými kontrolami. Uživatelský program umožňuje přístup k sestavám a dalším výstupům ze mzdového a personálního systému. Uživatelský program je instalován na koncovém počítači (stanici) konkrétního uživatele nebo je spouštěn ze sdílené složky. Může být spouštěn i pomocí síťového odkazu ze složky, která není standardně viditelná, případně na vzdálené terminálové ploše.

Všechny tři programové moduly mohou být v provozu na jediném počítači/notebooku nebo mohu být distribuované na lokální počítač a datový server. Případně libovolné kombinace.

Ceník služby AVENSIO Cloud

Rozsah licence
Celkem cena Š, Z
Celkem cena ostatní
25
1 135 Kč / měsíc
1 301 Kč / měsíc
100
1 756 Kč / měsíc
2 174 Kč / měsíc
200
2 480 Kč / měsíc
3 137 Kč / měsíc
300
2 930 Kč / měsíc
3 740 Kč / měsíc
400
3 227 Kč / měsíc
4 136 Kč / měsíc
500
3 425 Kč / měsíc
4 402 Kč / měsíc
Individuálně


Základní cena za službu AVENSIO Cloud zahrnuje pronájem mzdového a personálního systému, přístup jednoho uživatele k databázi, pravidelnou aktualizaci jedné databáze, automatické provádění update a upgrade programů.

V ceně služby je zahrnuté telefonické a e-mailové poradenství v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod. bez množstevního omezení.

Školským a zdravotnickým organizacím (levý sloupec označený Š, Z) poskytujeme dvacetiprocentní cenové zvýhodnění.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Součásti služby AVENSIO Cloud


Volitelné moduly/doplňky systému AVENSIO Cloud

Personální a mzdový systém AVENSIO Cloud není modulární. To znamená, že dodávaný program obsahuje všechny funkcionality v plném rozsahu a není zapotřebí dokupovat žádné další programové moduly. Vše potřebné je na jednom místě a za jednu cenu.

Jedinou výjimku z výše uvedeného tvoří speciální programový modul s názvem EDML, který je určen jako rozšiřující doplněk k systému AVENSIO Cloud a jehož pořízení je zpoplatněno zvlášť. Zkratkou EDML je označen programový modul, který umožňuje Elektronickou Distribuci Mzdových Lístků. Modul EDML operuje nad stejnou uživatelskou databází jako program AVENSIO Sofware a nabízí několik variant předání mzdového lístku zaměstnanci bez nutnosti lístek tisknout a fyzicky předávat. Metoda EDML je zvlášť vhodná pro databáze umístněné v cloudu. V případě zájmu rádi na vyžádání poskytneme další podrobné informace.

Zajímavým technickým doplňkem mzdového systému AVENSIO Cloud je technologie One Piece Mail (OPM), česky označována jako metoda bezobálkové korespondence. Běžnou laserovou nebo inkoustovou tiskárnou lze na speciální papír formátu A4 tisknout ze mzdového systému AVENSIO Cloud diskrétní údaje typu výplatní lístek, mzdový/platový výměr apod. Vytištěný list A4 je následně pomocí speciálního stroje přeložený a slepený tlakem. Výsledkem je obálka formátu A5, která má diskrétní údaje bezpečně uschovány uvnitř slepeného listu, zatímco z vnější strany je dostupná pouze identifikace koncové osoby (např. osobní číslo, příjmení, oddělení/středisko, případně adresa pobočky apod.).

Mezi doplňující služby související se systémem AVENSIO patří pořádání školení uživatelů pro práci s programem. Školení jsou rozdělena jednak podle úrovně znalostí a dovedností a jednak podle tematických oblastí. Zvlášť jsou organizována školení základní, určená začátečníkům, zvlášť školení pro pokročilé uživatele. Pravidelně jsou pořádány odborné semináře, na kterých renomovaní externí lektoři přednáší problematiku úzce související s personální a mzdovou problematikou (pracovní právo, daně, nemocenské, zdravotní a sociální pojištění, zákoník práce apod.).

Z mnoha ostatních doplňujících služeb zde uvádíme např. možnost vytvoření speciální sestavy nebo výstupu dle individuálních požadavků klienta, vytvoření tzv. účetní předkontace, která slouží i importu zpracovaných mezd do účetního programu nebo zpracování pohledů na mzdové a personální údaje, které mohou být k dispozici on-line pomocí ODBC libovolným pověřeným aplikacím.

Ukázky z aplikace

Screen - AVENSIO - Zadání účetní předkontace

Zadání účetní předkontace

Screen - AVENSIO - Zadávání pracovních poměrů

Zadávání pracovních poměrů

Referenční zákazníci programu AVENSIO Cloud

Nepodnikatelské subjekty

 • Moravian Science Centre Brno

Podnikatelské subjekty

 • Plzeňská teplárenská a.s.
 • Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Školství

 • Základní škola, Příbram VII, 28. října
 • Integrovaná střední škola Cheb

Zdravotnictví

 • Thomayerova nemocnice, Praha 4
 • Nemocnice České Budějovice


Na co se nás často ptáte?

 • Programy nevyužívají žádné knihovny operačního systému Windows a jsou nezávislé na verzích operačního systému a jeho aktualizacích. AVENSIO Cloud využívá možnosti technologie klient – server. Pro uložení dat používá systém SQL server FireBird. Tento server je rovněž velmi nezávislý na operačních systémech a nevyžaduje žádnou správu. Komunikace mezi uživatelským programem a databázovým SQL serverem je zajištěna standardní síťovou komunikací. Pro maximální bezpečnost dat je používán TCP/IP protokol. Možná je také obsluha pomocí vzdáleného připojení nebo VPN.

 • Přístup k datům je zajištěn prostřednictvím uživatelského programu, který data zobrazuje. Výstup dat je k dispozici v podobě tištěných sestav. Data obsažená v sestavách lze standardně exportovat v podobě PDF, CSV nebo pro Excel. Dále může uživatel definovat speciální výstupy přímo do textových CSV výstupů. Protože jsou data systému v každém okamžiku vypočtena a uložena v SQL databázi, je možné na přání uživatele připravit pohled do databáze, pomocí kterého jsou data on-line (v každém okamžiku) přístupna pro jiné aplikace pomocí ODBC připojení. Ochrana dat je zajištěna pomocí přístupových účtů jednotlivých uživatelů. Nastavení účtu dovoluje nastavit standardní pravidla pro zadání hesla, hlídání pravidel silného hesla a hlídání povinné změny. V případě potřeby je zajištěna šifrovaná komunikace po síti mezi databází a uživatelským programem.

 • Mzdový a personální program AVENSIO Cloud připravuje standardně datové soubory pro předání předepsaných výstupů jiným organizacím. Například finanční úřady, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení. Kromě toho lze v systému definovat exporty do textových CSV výstupů, které pak lze dále zpracovávat. Je možný i on-line přístup k datům, viz otázka „Přístupy k datům“.

 • SQL databáze Firebird je snadno instalovatelná, nezávislá na knihovnách operačního systému. Nevyžaduje žádnou správu. Licence pro užití FireBird SQL databáze je zdarma, protože je distribuovaná v režimu Open Source. Databáze nabízí standardní funkce SQL jazyka a je k dispozici ODBC driver. Výkonové parametry databáze jsou ověřeny pro malé instalace i pro rozsáhlé použití, pro zpracování mezd několika tisíc zaměstnanců při současném přístupu několik desítek účetních

 • Zpracování mezd zahrnuje všechny mzdové a platové složky, které legislativa připouští. Včetně nepravidelné pracovní doby a odměňování v systému konta pracovní doby. Program AVENSIO Cloud mohou využít výrobní organizace odměňující zaměstnance úkolovou nebo časovou mzdou a rovněž organizace rozpočtové, které zaměstnance odměňují měsíčním platem podle stanovených tarifních tabulek včetně pravidelných automatických platových postupů. Nastavením číselníků, parametrů programu, definicí výstupných sestav a resortních statistik je připravena instalace pro organizace ve státní správě (města, obce, krajské účelové organizace, úřady), pro organizace ve školství (školy střední, základní, mateřské, domy dětí), pro organizace ve zdravotnictví (nemocnice, polikliniky, nemocnice následné péče, domovy pro seniory, ústavy sociální péče) a pro ostatní výrobní organizace. Od roku 2015 je k dispozici i instalace pro organizace odměňující podle služebního zákona.

 • Ano, systém zahrnuje odměňování podle služebního zákona. Je k dispozici i komunikace (předání dat) do informačního systému státní správy (ISoSS) pro hlášení nových státních zaměstnanců a hlášení změn sledovaných údajů. V současnosti je k dispozici předání dat pomocí dávek. Připravujeme on-line komunikaci s portálem ISoSS. Modul Systemizace zahrnuje komunikaci s ISoSS při správě obsazovaných služebních míst.

 • Součástí systému je nástroj pro uživatelskou definici výstupních souborů pro předání dat bankovních a účetních operací do jiných systémů. Standardně nabízíme výstupy do používaných elektronických bankovnictví. V současnosti je k dispozici cca 20 výstupů. Tyto výstupy jsou zdarma součástí systému. Speciální výstupy do podnikových informačních systémů připravíme za úhradu na základě kalkulace podle složitosti. Také jsou k dispozici zdarma datové výstupy pro běžně užívané účetní systémy. Další speciální výstupy připravíme na základě kalkulace a objednávky za úhradu. Nastavení účetní předkontace nabízíme jako službu za úhradu, protože systém účtování je v každé organizaci jiný a každá vyžaduje samostatnou analýzu.

 • Pořízení mzdového a personálního systému představuje jednorázový náklad na pořízení „licence“ tj. práva k užívání software. Jako další náklad na provoz systému, který je nutný, je předplacení programového servisu. Služba programového servisu zajišťuje uživateli automatické aktualizace systému na základě změn legislativy a na základě vývoje systému ve vazbě na nové technologie. Dále služba zahrnuje on-line podporu na telefonu a mailu. Služba programového servisu je placena paušální (stále stejnou) částkou vypočtenou z ceny „licence“ v pravidelných čtvrtletních intervalech. Průběžné náklady na provoz mzdového a personálního systému jsou tedy předem známy a jsou v průběhu času neměnné, kromě vyhlášené inflace. Jiné další náklady jsou potřebné pouze pokud uživatel potřebuje další služby navíc. Všechny tyto služby jsou vždy předem dohodnuté a kalkulované.

Zaujal vás tento produkt?

Pokud chcete používat tento kontaktní formulář, musíte mít povolený Javascript.

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ