Veřejné dokumenty

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

dále jen Všeobecné podmínky, zkratka „VP“ (platnost od 1. 1. 2024)

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1. Tyto Všeobecné podmínky upravují poskytování služeb společnosti Master Internet, s.r.o., se sídlem Jiráskova 21, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 41160, IČ: 26277557, DIČ: CZ26277557.
 • 1.2. Služby v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami mohou být poskytovány výhradně na smluvním základě. Ujednání odchylná od těchto Podmínek musí být písemně stvrzena oběma stranami.
 • 1.3. Smlouva o poskytování služeb vstupuje v platnost dnem v ní uvedeným a platí na sjednanou dobu nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou v ní uvedenou.

2. Definice pojmů

 • 2.1. Poskytovatelem je obchodní společnost Master Internet, s.r.o., IČO: 26277557, který je poskytovatelem elektronických služeb, dále jen “poskytovatel”.
 • 2.2. Uživatel je osoba, která má s poskytovatelem nebo prodejcem poskytovatele uzavřenou smlouvu na poskytované služby. Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která právoplatně odebírá služby na základě sjednané smlouvy. Pro potřeby smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o připojení se má na mysli uživatelem také pojem zákazník.
 • 2.3. Prodejce je osoba, která na základě smlouvy s poskytovatelem zastupuje poskytovatele jako zprostředkovatel nebo jedná vlastním jménem jako obchodní zástupce při poskytování služeb poskytovatele.
 • 2.4. Subdodavatel je osoba dodávající poskytovateli dílčí plnění, nutné pro poskytování služeb.
 • 2.5. Testovací období je období, kdy se na uživatele vztahují všechna ustanovení těchto Všeobecných podmínek kromě ustanovení týkající se plateb za poskytnuté služby.
 • 2.6. Závazná objednávka je úkon uživatele s účinky smlouvy, pokud je poskytovatelem přijata.
 • 2.7. Server je systém technických a organizačních prostředků, který je připojen k síti poskytovatele.
 • 2.8. Síť Internet je prostředí tvořené počítačovou sítí poskytovatele a počítačovými sítěmi třetích osob.
 • 2.9. Elektronické služby jsou služby, které užívá uživatel na základě smlouvy. Jedná se o umístění www stránek na serveru poskytovatele, e-mailové služby, připojení na Internet, tvorba www stránek, reklamní služby na Internetu apod.
 • 2.10. Rackový prostor je prostor pro umístění serverů v datovém rozvaděči. Základní jednotkou je jeden rack (celý datový rozvaděč), v případě pronájmu částí racku se prostor vyjadřuje v počtech U pozic.
 • 2.11. Přístupové údaje jsou údaje sestávající z přihlašovacího jména (ID či také login), hesla a hesla pro technickou podporu. Jedná se o údaje sloužící k přístupu uživatele ke službám a přihlášení do Zákaznické administrace.
 • 2.12. Spotřebitelem je ve smyslu zák.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Poskytované služby

 • 3.1. Poskytovatel poskytuje tyto služby:
  • 3.1.1. Umístění fyzického serveru uživatele do prostor datacentra nebo jeho pronájem, v podobě služeb housing či pronájem dedikovaného serveru.
  • 3.1.2. Pronájem rackového prostoru v datovém rozvaděči, v podobě služby rackhousing.
  • 3.1.3. Pronájem výpočetního výkonu a úložiště, v podobě služeb virtuální server a cloud hosting. Služba spočívá v pronájmu části fyzického serveru jako služby, kdy se uživatel stará pouze o konfiguraci výkonu obdobně jako u dedikovaného serveru. Správu hardware včetně virtualizační platformy zajišťuje poskytovatel.
  • 3.1.4. Správa fyzického nebo virtuálního serveru v podobě takzvaných managed služeb.
  • 3.1.5. Poskytování a provoz aplikací, softwaru a softwarových licencí formou služby.
  • 3.1.6. Připojení k internetu v podobě služby konektivita, tato služba je poskytována pouze v omezených lokalitách, v nichž poskytovatel disponuje přípojnými body.
 • 3.2. Každá z výše uvedených poskytovaných služeb může být volitelně spojena se službou 3.1.6 konektivita, příp. dalšími doplňkovými službami, jež jsou po dohodě s uživatelem specifikovány ve smlouvě.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

 • 4.1. Poskytovatel se zavazuje udržovat telekomunikační infrastrukturu své sítě ve stavu a kvalitě, aby poskytované služby odpovídaly příslušným technickým a provozním standardům a podmínkám stanoveným ve VOP, resp. ve Smlouvě, zejména mít platná technická a bezpečnostní osvědčení povinná pro provoz v České republice.
 • 4.2. Uživatel je povinen zajistit, že datové zařízení, které připojuje na zařízení poskytovatele, má platná technická a bezpečnostní osvědčení povinná pro provoz v České republice; Zákazník odpovídá za stav svého datového zařízení včetně nastavení parametrů zařízení, která připojuje na zařízení poskytovatele.
 • 4.3. Uživatel se zavazuje oznamovat závady neprodleně poskytovateli.
 • 4.4. Uživatel nesmí při využívání služeb zasahovat do infrastruktury poskytovatele jiným než dohodnutým způsobem, zejména se nesmí pohybovat v jiných, než jemu zpřístupněných adresářích a používat systémových příkazů, kterými by měnil nastavení nebo funkci systému.
 • 4.5. Uživatel nebude používat síť způsobem, kterým by obtěžoval ostatní uživatele sítě, zejména se zdrží nespecifického šíření nevyžádané elektronické pošty. Uživatel bude rovněž udržovat všechny své systémy připojené k síti poskytovatele zabezpečené a nezneužitelné pro reflexívní útoky. Pokud bude připojený systém aktivně využíván k útokům, případně pokud poskytovatel zjistí, že je systém nezabezpečený, vyzve uživatele, aby do 14 dnů provedl zabezpečení systému. Pokud uživatel výzvě nevyhoví, je poskytovatel oprávněn systému omezit připojení k síti až do řádného zabezpečení.
 • 4.6. Uživatel zajistí korektnost a technickou správnost zveřejňovaných informací v síti, a to zejména routovacích informací a dále informací o doméně uživatele v rámci DNS. Uživatel nebude připojovat neregistrované sítě a šířit jejich routovací informace v síti.
 • 4.7. Pokud je předmětem sjednané služby zprostředkování přístupu do dalšího počítačového systému (sítě), musí uživatel respektovat podmínky přístupu a ochrany do tohoto systému (sítě).
 • 4.8. Uživatel se zavazuje poskytované služby užívat v souladu s právním řádem. Zejména se zavazuje prostřednictvím poskytovaných služeb nešířit informace, které porušují právo na ochranu osobnosti (např. pomluvy), jsou v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže, zasahují do dobré pověsti právnické osoby, porušují autorská práva, porušují průmyslová práva (zejm. ochranné známky), nebo je jejich šíření trestné (např. šíření poplašné zprávy, podněcování nebo schvalování trestného činu, šíření dětské pornografie a dalšího ilegálního obsahu, propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, atd.).
 • 4.9. V případě, že se poskytovatel dozví o podezření, že uživatel neužívá poskytované služby v souladu s právním řádem, vyzve jej, aby se do 5 dnů zdržel tohoto užívání. Výzva poskytovatele musí být odůvodněná. Pokud uživatel výzvě nevyhoví, je poskytovatel oprávněn poskytování služby pozastavit až do pravomocného vyřešení otázky, zda je služba užívána v rozporu s právním řádem.
 • 4.10. Pokud uživatel ve lhůtě určené výzvou podá poskytovateli proti důvodnosti podezření dostatečně odůvodněné námitky, uvede k tomu veškeré důležité skutečnosti a prohlásí, že poskytovateli uhradí veškerou škodu (plynoucí např. z odpovědnosti poskytovatele podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů), která vznikne tím, že poskytovatel poskytnutí služby nepozastaví. Poskytovatel je oprávněn kdykoli, nejdříve ve výzvě, stanovit uživateli přiměřenou zálohu na náhradu škody způsobené nepozastavením poskytování služby.
 • 4.11. Poskytovatel je vždy oprávněn službu pozastavit, jestliže by sebe, své zaměstnance, nebo jiné osoby vystavoval nebezpečí trestněprávní odpovědnosti, nebo pokud uživatel neuhradí poskytovatelem stanovenou zálohu ve stanovené lhůtě.
 • 4.12. Uživatel, který má umístěn Server v prostorách poskytovatele, je povinen si jej po ukončení Smlouvy vyzvednout. Neučiní-li tak ani ve lhůtě stanovené v písemné výzvě poskytovatele, je poskytovatel oprávněn s tímto nevyzvednutým a nevyužívaným Serverem naložit dle svého uvážení.
 • 4.13. Přístup do prostor datacentra je uživatelům housingových služeb k dispozici v kteroukoliv denní i noční dobu, 7 dní v týdnu. Rozsah, resp. délka tohoto přístupu je předmětem sjednané smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo na provozní přerušení přístupu na nezbytně nutnou dobu za účelem úprav a oprav výpočetního systému. Bude-li to možné, ohlásí tuto skutečnost uživateli s největším možným předstihem. Případné poruchy bránící v přístupu odstraní poskytovatel podle svých technických a provozních možností co nejrychleji.
 • 4.14. K ohlášení poruch udržuje poskytovatel telefonickou podporu na čísle +420 515 919 805 a na e-mailu support@master.cz. Technická podpora je na místě k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Pracovníci technické podpory jsou po tuto dobu připraveni zasáhnout v případě jakýchkoliv problémů souvisejících se službou.
 • 4.15. K uzavření smlouvy dochází standardně okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Zřídit smlouvu lze i přes webové stránky poskytovatele a nebo skrze webové rozhraní Zákaznické administrace. V těchto případech si uživatel vybere službu, zvolí požadované parametry konfigurace (např. výkon, operační systém apod.) a vyplní fakturační údaje. Odesláním objednávkového formuláře je uzavřena smlouva o poskytování služeb. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může neprodleně po uzavření smlouvy započít s poskytováním služeb. U takto uzavíraných smluv se smlouva uzavírá na dobu neurčitou bez výpovědní lhůty.
 • 4.16. Uživatel je povinen při podpisu smlouvy nebo objednávky na poskytované služby uvést správné a úplné údaje, které budou použity pro fakturaci poskytnutých služeb. Za účelem řádné komunikace s uživatelem je uživatel dále povinen uvést jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu konkrétní fyzické osoby, která bude sloužit jako kontaktní osoba uživatele pro poskytovatele (dále jen „kontaktní osoba uživatele“). Uživatel je povinen udržovat jak fakturační údaje, tak údaje kontaktní osoby aktuální.
 • 4.17. Poskytovatel je oprávněn změnit IP adresy uživatele, pokud to bude vyžadovat routing sítě.
 • 4.18. U služeb, jejichž součástí je poskytování software licencí, nese uživatel plnou zodpovědnost za správnost dodaných údajů a za dodržování podmínek licence. Uživatel je zodpovědný především – ale nikoliv pouze – za hlášení správného počtu uživatelů u licencí účtovaných na jednotky uživatele.
 • 4.19. Poskytovatel je oprávněn monitorovat a zaznamenat telefonní hovor uživatele nebo zaměstnance uživatele s pracovníkem poskytovatele uskutečněný na zákaznické lince. Toto monitorování se uskutečňuje výhradně za účelem vnitřní kontroly poskytovaných služeb, zvyšování jejich kvality a ochrany oprávněných zájmů poskytovatele. Poskytovatel prohlašuje, že případný záznam telefonního hovoru bude poskytovatelem zálohován po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu 10 let od uskutečnění telefonního hovoru, a to s ohledem na ochranu nebo obhajobu právních nároků poskytovatele.
 • 4.20. Poskytovatel je oprávněn omezit připojení k síti uživateli také v tom případě, kdy jsou systémy uživatele cílem útoku, který síť či ostatní uživatele omezuje, ohrožuje či jinak negativně ovlivňuje či může ovlivnit. Předpokladem pro tento postup není jakékoliv porušení povinností nebo zanedbání na straně uživatele. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že omezením se rozumí i úplné přerušení připojení k síti, pokud to bude nezbytné.

5. Ceny za služby, jejich účtování a úhrady

 • 5.1. Ceny za sjednané služby jsou cenami smluvními podle zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro ně je platný ceník poskytovatele. Ceník služeb je vystaven na webových stránkách poskytovatele a uvnitř webového rozhraní Zákaznické administrace. Uváděné ceny jsou standardně bez DPH, která bude připočtena podle platných daňových zákonů v daném zúčtovacím období. Případné odchylky od tohoto ceníku mohou být předmětem individuální dohody.
 • 5.2. Poskytovatel je oprávněn na jednom daňovém dokladu/faktuře vyúčtovat i ceny za služby poskytované třetími stranami, pro které poskytovatel provádí fakturaci.
 • 5.3. Ceny za sjednané služby jsou standardně fakturovány měsíčně vždy podle sjednaného tarifu. Zřízení služeb může být zatíženo zřizovacím poplatkem.
  • A) U služeb zřizovaných standardně prostřednictvím obchodních zástupců platí uživatel měsíční paušál dopředu a zpětně mu může být vystavena druhá faktura za čerpání nadlimitních kapacit.
  • B) U služeb zřizovaných automatizovaně prostřednictvím Zákaznické administrace platí uživatel za čerpané služby zpětně dle jejich využití.
  • C) U specifických druhů služeb platí uživatel jednorázový poplatek.
 • 5.4. Platbu může Uživatel provést za podmínek stanovených poskytovatelem buď příkazem k úhradě, nebo skrze podporované platební brány. Jiné způsoby úhrady standardně možné nejsou.
 • 5.5. Uživatel uhrazením první faktury souhlasí se založením a parametry opakované platby a s uložením platebních údajů na straně platební brány. Částka je stanovena dle využití služeb a HW kapacit za měsíc v zákaznickém portálu. Opakovaná platba za služby bude probíhat vždy jednou měsíčně za předchozí měsíc, a to po celou dobu, kdy uživatel využívá služby provozovatele. Při ukončení služeb jsou pak závazky vyrovnány neprodleně. V případě, že bude chtít uživatel změnit nastavení opakované platby nebo zrušit opakovanou platbu, resp. provést storno platby, může se obrátit na e-mailovou adresu sales@master.cz. S údaji platební karty uživatele nakládá platební brána.
 • 5.6. Splatnost faktur je v případě platby převodem na účet čtrnáctidenní, v případě platby platební kartou skrze platební bránu pětidenní. Uživatel je povinen uhradit všechny závazky v termínu splatnosti. Termínem splatnosti se má na mysli den připsání na účet poskytovatele. Případné odchylky v nastavení termínů splatnosti, úhrad a souvisejících termínů mohou být předmětem individuální dohody.
 • 5.7. Pokud ani po 10 dnech od splatnosti faktury nebudou všechny pohledávky uživatelem uhrazeny, může poskytovatel přerušit provoz poskytovaných internetových služeb, tzn. znemožnit přístup k poskytovaným službám uživateli i ostatním účastníkům sítě Internet. Ustanovení předchozí věty se neužije v případě první fakturace novému uživateli, kdy platí následující: nezaplatil-li uživatel ve lhůtě splatnosti uvedené na vyúčtování ceny za poskytnuté služby, poskytovatel jej prokazatelně upozorní a stanoví náhradní lhůtu plnění ne kratší než 1 týden ode dne dodání upozornění, přičemž po marném uplynutí náhradní lhůty může poskytovatel přerušit provoz poskytovaných internetových služeb, tzn. znemožnit přístup k poskytovaným službám uživateli i ostatním účastníkům sítě Internet. Za každý den prodlení je účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. Pokud uživatel neuhradí své pohledávky do 30 dnů od termínu splatnosti faktury, bude poskytovaná služba zrušena (např. zrušení připojení, mailu, vedení domény apod.) a poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % z částky rovnající se výši sjednané úhrady za poskytování služeb ode dne zastavení poskytování služeb do dne řádného ukončení smlouvy. Vystavení upomínky a náklady spojené s její evidencí jsou předmětem poplatku 300,- Kč, který bude fakturován při následujícím fakturačním termínu. Znovuuvedení zrušené nebo přerušené služby do provozu může být zatíženo zřizovacím poplatkem ve výši 1 000,- Kč.
 • 5.8. Pokud Smlouva uzavřená s uživatelem fyzickou osobou, která není spotřebitelem ve smyslu zák.č. 634/1992 Sb. nebo s právnickou osobou skončí před uplynutím sjednané doby určité, na kterou byla Smlouva uzavřena, je uživatel povinen poskytovateli zaplatit úhradu ve výši součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby jejího trvání nebo součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.
 • 5.9. Zákazník, který není spotřebitelem ve smyslu zák.č. 634/1992 Sb., může na základě dohody s poskytovatelem zaplatit cenu za sjednané služby předem na nadcházející čtvrtletí, pololetí či jeden rok. Pokud v takovémto případě zákazník předčasně ukončí Smlouvu, poskytovatelem přijaté plnění se nevrací.
 • 5.10. Poskytovatel je oprávněn jednostranně upravit ceny poskytovaných služeb, a to i jejich navýšením. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že toto pravidlo se týká i služeb poskytovaných v rámci smluvních vztahů uzavřených na dobu určitou. Navýšení ceny dle tohoto bodu provádí poskytovatel doručením jednostranného oznámení uživateli o změně ceny poskytovaných služeb. Pro navýšení ceny služeb se obdobně použije úprava bodu 9.5. těchto Všeobecných podmínek.

6. Reklamace

 • 6.1. Reklamaci vad poskytované služby je uživatel povinen provést neprodleně po zjištění, a to písemně e-mailem na adresu support@master.cz.
 • 6.2. Pokud dojde k chybnému vyúčtování platby, má Uživatel právo platbu reklamovat, a to neprodleně po zjištění této skutečnosti, nejpozději však do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, písemně e-mailem na adresu billing@master.cz.
 • 6.3. Poskytovatel vyřídí reklamace bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí uživatele písemně e-mailem. Vrácení peněz bude realizováno na bankovní účet, dle dohody s uživatelem.
 • 6.4. Pokud je závadou na systému poskytovatele znemožněno uživateli užívání služeb v jednom dni po dobu delší než 6 hodin od nahlášení poruchy uživatelem, má uživatel právo na snížení měsíční ceny o jednu třicetinu. Pokud by služba byla závadou na systému poskytovatele nedostupná uživateli více než 6 dní v jednom měsíci, vrací se měsíční poplatek na základě žádosti uživatele v plné výši. Vrácení poplatku nebo jeho části je realizováno snížením částky při zpoplatňování služeb za následující měsíc, jen pokud to není možné pak fakturou vystavenou uživatelem k prvnímu dni následujícího měsíce. Uživatel bere na vědomí, že v případě výpadku serveru nebo při oprávněném pozastavení služeb, či jejich ukončení podle podmínek smlouvy či podle Všeobecných podmínek nenese poskytovatel odpovědnost za případné škody resp. ušlý zisk uživatele v souvislosti s poskytováním služeb. Uživatel nemůže na poskytovateli soudně ani jinou cestou vymáhat jakékoli jiné náhrady, než slevu podle bodu 6.4 těchto Všeobecných podmínek, resp. čl. V písm. b) Smlouvy.
 • 6.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody nebo ušlý zisk uživatele v souvislosti s používáním služeb poskytovatele.
 • 6.6. Práva spotřebitele na vadné plnění a náhradu újmy daná zákonem nejsou těmito Všeobecnými podmínkami dotčena.

7. Ochrana dat

 • 7.1. Poskytovatel i uživatel služby jsou zavázáni považovat veškeré údaje, související s poskytováním služby za důvěrné, které nesmějí být zpřístupněny třetí osobě.
 • 7.2. Při přenosu dat a souborů poskytovatel garantuje dodržování relevantních právních předpisů, a to zejména zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kdy dbá zejména o zachování zabezpečení ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikace, a to v podobě ochrany před neoprávněným přístupem, změnou, zničením, ztrátou anebo odcizením nebo jiným neoprávněným zpracováním nebo využitím. Tímto nejsou dotčeny povinnosti poskytovatele stanovené zvláštním právním předpisem.
 • 7.3. Uživatel může sám přijmout svá opatření k ochraně a utajení svých přenášených dat, například šifrování nebo kódování. Musí to však učinit způsobem kompatibilním s komunikačním systémem poskytovatele, to jest zachovat možnost přenosu dat.
 • 7.4. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě Internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé přenosem utajovaných dat.

Zpracování osobních údajů Poskytovatelem v pozici správce

 • 7.5. V případě, že uživatel je fyzickou osobou, jsou poskytovatelem zpracovávány jeho osobní údaje, zejména údaje identifikační, platební a kontaktní, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018.
 • 7.6. Bez ohledu na to, zdali je uživatel fyzickou či právnickou osobou, mohou být poskytovatelem též zpracovávány osobní údaje zaměstnanců uživatele, zejména údaje identifikační a kontaktní, ve smyslu GDPR.
 • 7.7. Poskytovatel v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, které uživatel případně jeho zaměstnanec poskytnul při uzavírání smlouvy, a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy a tedy poskytnutí služby.
 • 7.8. Poskytovatel dále zpracovává uvedené osobní údaje a údaje o způsobech využívání služby uživatelem na základě svých oprávněných zájmů pro marketingové účely související s poskytováním služby.
 • 7.9. Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem poskytovatele. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu 10 let od ukončení poskytování služby a to s ohledem na ochranu nebo obhajobu právních nároků poskytovatele.
 • 7.10. K osobním údajům uživatelů má přístup správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování osobních údajů splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv uživatelů. Zpracovatelé osobních údajů jsou zejména poskytovatelé účetních/mzdových služeb a systémů, správci IT systémů, poskytovatelé právního a daňového poradenství, poskytovatelé marketingových služeb a orgány veřejné moci, kterým má správce povinnost osobní údaje poskytovat. Osobní údaje jsou předávány pouze v rámci členských států Evropské unie. Na žádost poskytovatel poskytne uživateli aktuální seznam zpracovatelů.
 • 7.11. Uživatel, případně zaměstnanec uživatele, má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo:
  • a. žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
  • b. požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
  • c. požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
  • d. vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  • e. být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.
 • 7.12. Veškerá uvedená práva může uživatel uplatnit prostřednictvím kontaktů zveřejněných na stránkách poskytovatele.
 • 7.13. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a další informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

Zpracování osobních údajů poskytovatelem v pozici zpracovatele

 • 7.14. Při poskytování služby může ze strany poskytovatele rovněž docházet ke zpracování osobních údajů z pozice zpracovatele, v takovém případě se kategorizace zpracovávaných osobních údajů odvíjí od typu poskytované služby poskytovatelem uživateli. Tyto obchodní podmínky upravují povinnosti poskytovatele, v pozici zpracovatele, a uživatele, v pozici správce, vyplývající ze zpracování osobních údajů v souladu s článkem čl. 28 GDPR.
 • 7.15. Poskytovatelem jsou v pozici zpracovatele zpracovávány vždy pouze ty osobní údaje subjektů údajů, se kterými uživatel v pozici správce v rámci využívání služby nakládá. Rozsah a kategorie osobních údajů, u nichž se uživatel může dostat v rámci využívání služby do pozice správce ve smyslu GDPR se vždy odvíjí od kategorie konkrétní využívané služby.
 • 7.16. Zpracování osobních údajů bude poskytovatelem prováděno zejména formou náhledu, shromažďování, používání, zálohování, ukládání a výmazu, a to vždy dle typu poskytované služby a za účelem poskytování služby a po celou dobu jejího poskytování.
 • 7.17. Poskytovatel prohlašuje, že je schopen zajistit zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv dotčených subjektů údajů.
 • 7.18. Poskytovatel je oprávněn do zpracování zapojit další zpracovatele, vždy však informuje uživatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak uživateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky, pokud uživatel námitky bez zbytečného odkladu nevysloví, má se za to, že se změnou souhlasí.
 • 7.19. Zpracování bude vždy realizováno jen na základě doložených pokynů uživatele udílených poskytovateli, které vyplývají z charakteru poskytovaného služby nebo jsou obsaženy v těchto podmínkách a smluvních ujednáních.
 • 7.20. Při poskytování služby nebude docházet ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Uživatel je povinen zajistit, že poskytovateli nebudou předány žádné osobní údaje zvláštních kategorií.
 • 7.21. Poskytovatel se jako zpracovatel při zpracování osobních údajů zavazuje:
  • a. zpracovávat osobní údaje pouze pro účely a způsoby vyplývajícími z podmínek a smluvních ujednání,
  • b. zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti,
  • c. přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření ve smyslu dle čl. 32 GDPR, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů a odpovídají povaze zpracování a s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,
  • d. po ukončení poskytování služby veškeré zpracovávané osobní údaje vymazat nebo vrátit uživateli, vymazat veškeré jejich případně existující kopie,
  • e. být uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů,
  • f. být uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinností zabezpečení zpracování, při ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, při oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozí konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
  • g. neprodleně uživatele informovat v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje ustanovení GDPR nebo jiných předpisů Evropské unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů,
  • h. být uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle čl. 32 až 36 GDPR, to vše při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má poskytovatel k dispozici,
  • i. poskytnout uživateli na základě jeho písemného pokynu veškeré nezbytné informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti poskytovatele vyplývající z čl. 28 GDPR, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům svou činností přispěje,
  • j. poskytnout uživateli na jeho písemnou žádost veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené těmito podmínkami a čl. 28 GDPR,
  • k. v případě porušení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů bezodkladně po jeho zjištění upozornit uživatele s tím, že součástí upozornění bude popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů, popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů a popis opatření, která poskytovatel přijal nebo navrhuje přijmout, a opatření, která doporučuje přijmout uživateli, vždy s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů a zmírnit možné nepříznivé dopady.
 • 7.22. Uživatel se tímto vůči poskytovateli výslovně zavazuje k dodržování veškerých povinností, které mu, dostane-li se do pozice správce osobních údajů ve smyslu GDPR, plynou z těchto podmínek, smluvních ujednání, ustanovení GDPR, příslušných zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů. Závazek uživatele dle předchozí věty zahrnuje mj. jeho povinnost předávat poskytovateli prostřednictvím služby jen takové další osobní údaje, k nimž disponuje platným právním titulem ve smyslu čl. 6 GDPR, a to při dodržení veškerých zásad upravených v čl. 5 GDPR a souvisejících právních povinností. Za tímto účelem se uživatel zavazuje mj. zajistit, že ke zpracovávání osobních údajů formou jejich uložení bude po celou dobu zpracovávání disponovat platným právním titulem splňujícím požadavky GDPR a dalších právních předpisů.
 • 7.23. Bez ohledu na právní titul, na jehož základě ke zpracovávání osobních údajů dochází, se uživatel zavazuje plnit v případě, že bude ve vztahu k určitým osobním údajům vystupovat v pozici správce, svoji informační povinnost vůči dotčeným subjektům údajům vyplývající z článku 13 a násl. GDPR včetně informování o automatizovaném zpracování osobních údajů ve formě profilování.
 • 7.24. V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené tímto článkem podmínek, se uživatel zavazuje nahradit poskytovateli jakoukoli (majetkovou i nemajetkovou) újmu, která mu v důsledku daného porušení nebo v souvislosti s ním vznikne.
 • 7.25. Smluvní strany se zavazují zajistit splnění povinností, jež jim plynou z GDPR a tohoto článku podmínek, nejpozději ke dni účinnosti GDPR. Povinnosti, jež jsou však vyžadovány platnou a účinnou právní úpravou již před datem účinnosti GDPR, jsou smluvní strany povinny dodržovat již ode dne účinnosti těchto podmínek.

8. Omezení nebo přerušení poskytování Služeb

 • 8.1. Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování služeb také z následujících důvodů:
  • 8.1.1. provádění údržby nebo opravy síťové infrastruktury,
  • 8.1.2. stanovených v příslušných právních předpisech (např. § 99 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů– krizový stav nebo § 98 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – závažné porušení bezpečnosti a integrity komunikační sítě poskytovatele z důvodů poškození nebo zničení elektronického komunikačního zařízení, zejména vlivem velkých provozních havárií nebo živelních pohrom),
  • 8.1.3. okolností vylučujících odpovědnost ze zákona.
 • 8.2. Poskytovatel provoz Služby obnoví bezprostředně poté, co pominou důvody omezení nebo přerušení služby dle předchozích bodů.
 • 8.3. Poskytovatel je rovněž oprávněn omezit aktivní užívání služby nebo okamžitě vypovědět služby, pokud je uživatel například v prodlení s úhradou platby, nebo neplní další smluvní podmínky. Blíže v bodech 4.9, 4.11, 5.7 a 9.1.
 • 8.4. Dojde-li ze strany poskytovatele ke zjištění o nenadálé či neobvyklé skutečnosti související s poskytovanou službou, jež může mít významný vliv na poskytovanou službu, a to zejména v podobě jejího přerušení nebo omezení, a o jejímž charakteru je poskytovatel přesvědčen, že je nutné součinnosti ze strany uživatele, obeznámí poskytovatel uživatele o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím kontaktní osoby uživatele. Uživatel je v takovém případě povinen poskytnout poskytovateli bez zbytečného odkladu součinnost.

9. Společná a závěrečná ustanovení

 • 9.1. Poskytovatel si v případě hrubého nebo opakovaného porušování těchto Všeobecných podmínek, zejména bodu 5. VP, vyhrazuje právo okamžitého vypovězení smlouvy na poskytování služeb, tzn. mimo jiné okamžité přerušení nebo zrušení poskytovaných služeb.
 • 9.2. Ukončení smlouvy ze strany uživatele a odnos serverů je možný pouze po uhrazení všech závazků vyplývajících ze smlouvy a platných ceníků služeb.
 • 9.3. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli přerušením služeb dle bodu 4.9, 4.11, 5.7, 8.1 a 9.1 těchto Všeobecných podmínek.
 • 9.4. Poskytovatel se zavazuje udržovat pojištění fyzicky umístěných technologií uživatelů v datacentru poskytovatele pro krytí rizik spojených s poškozením, ztrátou nebo odcizením serveru. Maximální pojistné limity jsou 10 000,- Kč na jeden server (v případě umístění jednotlivých serverů) a 35 000,- Kč na jeden rack (v případě pronájmu racků). V případě pronájmu části racku se částka úměrně snižuje.
 • 9.5. Případné odchylky od těchto Všeobecných podmínek, pokud budou mezi poskytovatelem a uživatelem sjednány, musí mít písemnou oboustranně podepsanou formu. Poskytovatel je oprávněn tyto VP měnit s tím, že je povinen je zveřejnit nejpozději 30 dnů před jejich účinností prostřednictvím adresy master.cz a o zveřejnění nového zněních podmínek informovat zákazníky. Ve lhůtě 15 dnů ode dne informování zákazníka o zveřejnění nového znění obchodních podmínek je uživatel oprávněn smlouvu vypovědět s účinností ke dni předcházejícímu účinnosti nového znění obchodních podmínek.
 • 9.6. Právní vztahy vznikající se Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek, jakož i právní vztahy se Smlouvou související se řídí českým právem.

 

V Brně, zveřejněno 30. 11. 2023 na www.master.cz, účinné od 1. 1. 2024. Ing. Petr Vošmera