Veřejné dokumenty

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů našich zákazníků shrnují postupy, jež společnost Master Internet, s.r.o. (dále jen „Master Internet“) uplatňuje v souvislosti s veškerými produkty a službami, které nabízí.

Respektování soukromí uživatelů

Pro společnost Master Internet je ochrana Vašeho soukromí na prvním místě, protože jenom tak lze dosáhnout dlouhodobé důvěry a spolupráce. Master Internet si je jako přední provozovatel datacenter a hostingových služeb velmi dobře vědom, jak důležité pro Vás je, jakým způsobem jsou využívány a sdíleny Vaše osobní údaje a informace.

 

Veškeré naše firemní postupy a procesy vč. zpracování informací jsou pravidelně certifikovány v rámci systému managementu kvality ISO 9001:2015 a zejména bezpečnosti informací ISO 27001:2013.

 

Tento dokument vymezuje základní informace o tom, s jakým typem dat, informací a osobních údajů pracujeme a jaká bezpečností opatření uplatňujeme, abychom je bezpečně uchránili.

 

Které informace shromažďujeme?

Informace, se kterými Master Internet pracuje, a které shromažďuje, závisí zejména na typu služby, kterou využíváte. Zpravidla jsou to údaje nezbytně nutné pro Vaši bezpečnou autorizaci a přístup k technologiím, ke kterým máte oprávnění. Níže jsou uvedeny typy uchovávaných údajů, přehled služeb se stručným popisem uchovávaných dat, popis ochrany těchto dat a Vašeho soukromí.

 

Vámi nezbytně poskytované údaje

Shromažďujeme ověřená osobní data a informace, které nám poskytnete zpravidla při uzavírání smlouvy k nově vznikající službě prostřednictvím naší webové stránky nebo při osobním setkání. Shromažďujeme mimo jiné Vaše jméno a příjmení, adresu, kontaktní e-mailovou adresu a telefonní číslo a další informace nezbytně nutné pro Vaši bezpečnou autorizaci k přístupu a podpoře k Vašim službám a identifikační údaje, které přímo ukládá zákon.

 

Tyto informace shromažďujeme, když:

– si vytvoříte uživatelský účet, zadáte objednávku nebo registrujete službu

– žádáte o podporu nebo vznesete požadavek k již registrované službě

– žádáte o informace o produktech a službách, které poskytujeme

– se účastníte našich průzkumů a marketingových akcí

 

Vaše data na serverech nebo souvisejících službách

Způsob práce s Vašimi daty je závislý zejména na typu poskytované služby. Stručný popis práce s daty a přístupy k nim u námi poskytovaných služeb:

 

Housing a pronájem dedikovaného serveru (Váš server nebo server od nás pronajatý a umístěný v našem datacentru) – při této službě nijak nepracujeme s daty, která jsou umístěna na jakékoliv z technologií, která souvisí s těmito službami. Bez písemného souhlasu zákazníka neuvádíme třetím stranám údaje o zákazníkovi nebo jakákoliv data z takovýchto technologií, s výjimkou jejich vyžádání oprávněným orgánem dle obecně závazných právních předpisů.

 

Rackhousing (pronájem prostoru v datovém rozvaděči v našem datacentru) – při tomto druhu služby nijak nepracujeme s daty, která jsou umístěna na kterékoliv z technologií umístěných v rámci rackhousingu. Do zabezpečeného racku má přístup pouze autorizovaný zákazník. Bez písemného souhlasu zákazníka neuvádíme třetím stranám údaje o zákazníkovi nebo jakákoliv data z takovýchto technologií, s výjimkou jejich vyžádání oprávněným orgánem dle obecně závazných právních předpisů.

 

Virtuální server a cloud hosting (pronájem výpočetního výkonu a úložiště) – pronájem části fyzického serveru jako služby, kdy se staráte pouze o konfiguraci výkonu obdobně jako u dedikovaného serveru. Správu HW včetně virtualizační platformy zajišťujeme my. O data na takovém serveru se staráte sami a pouze Vy máte k datům na takové službě přístup. Bez písemného souhlasu zákazníka neuvádíme třetím stranám údaje o zákazníkovi nebo jakákoliv data z takovýchto technologií, s výjimkou jejich vyžádání oprávněným orgánem dle obecně závazných právních předpisů.

 

Managed server/služba (správa fyzického nebo virtuálního serveru nebo poskytování služby formou SaaS) – služba, označená jako managed serveru se vyznačuje našim přístupem k datům umístěným na konkrétní technologii. V praxi to znamená náš neomezený přístup (root přístup) k serveru, který pod tuto službu spadá. U této technologie neseme odpovědnost zejména za její bezproblémovou funkčnost. Přístup na tyto servery mají pouze naši administrátoři. Bez písemného souhlasu zákazníka neuvádíme třetím stranám údaje o zákazníkovi nebo jakákoliv data z takovýchto technologií, s výjimkou jejich vyžádání oprávněným orgánem dle obecně závazných právních předpisů.

 

Automaticky shromažďované informace a data

Provozní data a lokalizační údaje

V průběhu využívání služeb společnosti Master Internet jsou shromažďována provozní data zákazníků. Jedná se pouze o evidenci a uchovávání údajů o datovém toku, nikoliv evidenci vlastního obsahu dat. Tato data jsou shromažďována v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích), z něhož vyplývá povinnost poskytovatelů služeb uchovávat provozní data po dobu 6 měsíců v souladu s vyhláškou č. 357/2012 Sb. o uchování, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů.

 

Dále jsou uchovávány lokalizační údaje zpracované v sítích elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu Vašeho koncového zařízení (zejména číslo, název a umístění koncového bodu v síti atd.). Zákon č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích) všem poskytovatelům ukládá povinnost uchovávat mimo jiné i lokalizační a provozní údaje pro účely trestního řízení a dalších účelů vymezených zákonem. Přesný rozsah těchto údajů je stanoven ve vyhlášce č. 357/2012 Sb. o uchování, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů.

 

Rádi bychom Vás ujistili, že všechny údaje o Vaší osobě se snažíme maximálně chránit a se získanými informacemi nakládáme jako s důvěrnými a pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V žádném případě pak neposkytujeme ani neprodáváme Vaše osobní data jiným společnostem, tzv. třetím stranám.

 

Kamerový záznam

Ve všech našich datacentrech a souvisejících prostorách ukládáme záznam z kamerového systému. Záznam využíváme pouze pro účely zjišťování nebo dokazování aktivity v datacentru, většinou na základě Vaší stížnosti a dále jako důkazní podklady pro odhalování trestné činnosti v rámci šetření Policie ČR či soudů.

 

Kamerový záznam je jedním z důležitých prvků ochrany vašich dat a technologií a převážně je využíván pouze online monitoring bez vlastní analýzy záznamu.

 

Uchování dat

Vaše data jsou uchovávána pouze po dobu nezbytně nutnou jednak z hlediska procesního, jednak vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

Vaše registrační informace a data uchováváme po celou dobu platnosti Vašeho účtu nebo po dobu nezbytnou k tomu, abychom Vám mohli poskytovat služby a s tím související podporu. Vaše registrační informace dále uchováváme pouze po dobu nezbytnou ke splnění našich závazků, vyřešení sporů a zajištění plnění vzájemných dohod.

 

Data zákazníků na serverech a souvisejících službách jsou uchovávána po dobu provozu služby, v případě ukončení služby jsou data uchovávána minimálně po dobu 8 týdnů. Po této době jsou data bezpečně smazána (několikanásobně přepsána).

 

Použití osobních údajů

Ujišťujeme Vás, že ochrana Vašich osobních údajů a veškerých dat je pro nás absolutní prioritou. K Vašim osobním údajům a datům mají přístup pouze zaměstnanci naší společnosti s přesně stanoveným oprávněním a zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Pravidla pro přidělování práv stejně jako pravidla pro přístup a nakládání s daty se řídí pravidelně autorizovanými směrnicemi a postupy.

 

Zpracovatelé osobních údajů jsou poskytovatelé účetních/mzdových služeb a systémů, správci IT systémů, poskytovatelé právního a daňového poradenství, poskytovatelé marketingových služeb a orgány veřejné moci, kterým má správce povinnost osobní údaje poskytovat.

 

Osobní údaje jsou předávány pouze v rámci členských států Evropské unie. Na žádost poskytne poskytovatel uživateli aktuální seznam zpracovatelů.

 

Jako poskytovatel jsme také oprávněni Vám pozastavit službu a přístup k Vašim datům, jestliže bychom sebe, své zaměstnance, nebo jiné osoby vystavovali nebezpečí trestněprávní odpovědnosti, nebo pokud ve sjednané lhůtě neuhradíte své závazky vůči naší společnosti. K těmto opatřením však přistupujeme v krajních případech a slouží k omezení možných negativních dopadů plynoucích z nelegitimního provozu služby.

 

Zabezpečení a správnost informací

Naším záměrem je chránit Vaše osobní údaje a u nás uchovaná data v souladu s osvědčenými postupy pro ochranu informací. Neustále vylepšujeme a přijímáme nejmodernější technická, fyzická a administrativní ochranná opatření na pomoc při ochraně Vašich osobních informací, dat a shromažďovaných informací před jejich neoprávněným zneužitím.

 

Naše datacentra jsou chráněna proti vstupu neoprávněných subjektů a jsou neustále monitorována komplexním kamerovým systémem. Nepřetržitý dohled nad fyzickým přístupem obstarává pracovník technické podpory, který proaktivně řeší jakýkoliv neoprávněný zásah. Přístup je tedy možný pouze po autorizaci subjektu pracovníkem technické podpory. Tento subjekt musí být pro úspěšný přístup k požadovaným technologiím uveden jako subjekt pro přístup u účtu zákazníka.

 

Mezi další bezpečnostní prvky našich datových center patří vstup přes kódové dveře a moderní hasící systém s hasicí ústřednou (okamžité uhašení požáru díky hašení inertním plynem FM200). O chlazení technologie se pak starají přesné klimatizace s vysokou zálohou chladicího výkonu.

 

Whistleblowing

V souvislosti se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zřizuje společnost Master Internet, s.r.o. interní oznamovací kanál, jehož prostřednictvím lze podat oznámení o nelegálním či neetickém jednání jakékoli osoby podílející se na činnosti společnosti. Tyto skutečnosti můžete bezpečně oznámit prostřednictvím online formuláře.

 

Abychom mohli přijaté podněty náležitě řešit, není možné podat oznámení anonymně. Pro veškeré předané údaje bude zachována přísná důvěrnost ve vztahu k vaší totožnosti i k informacím uvedeným v oznámení. Online formulář pro podání oznámení je provozován na platformě qHlas, která splňuje všechny požadavky zákona včetně požadavků na bezpečnost, důvěrnost a integritu dat.

 

Zpracování údajů při whistleblowingu

Správcem osobních údajů předaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je společnost Master Internet, s. r. o. Zpracovatelem údajů je provozovatel platformy qHlas, společnost QCM, s. r. o.

 

Právním základem pro zpracování a uchování osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, plnění právní povinnosti. V kontextu whistleblowingu jsou zpracovávány následující osobní údaje:
– datum přijetí oznámení;
– jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele;
– shrnutí obsahu oznámení;
– datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek.

 

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému po dobu pěti let ode dne jeho přijetí. K evidenci oznámení podaných skrze vnitřní oznamovací systém má přístup výhradně příslušná osoba, v případě dalšího řešení věci pak v souladu s právními předpisy příslušné orgány veřejné moci.

 

Cookies

Využíváním našich internetových stránek souhlasíte s naším používáním souborů cookies a osobních údajů. O využití cookies a osobních údajů vás při návštěvě stránky informuje samostatný panel.

 

Takzvané cookies jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě internetových stránek odeslány do prohlížeče uživatele. Cookies nám pomáhají zaznamenat údaje o vaší návštěvě našich stránek.

 

Používáme typ cookies, které vyprší po ukončení vaší prohlížecí relace, a také typ cookies, které mají stanovené datum vypršení.

 

Automaticky pracujeme s technickými cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webu. Preferenci pro tento typ cookies proto nelze upravit a jejich využití je vždy povoleno. Předvolby můžete nastavit pro údaje a cookies shromažďované pro analytické účely a marketingové účely.

 

Cookies nám umožňují rozlišit uživatele pomocí arbitrárně přiřazených ID čísel a sledovat tak počet návštěvníků na stránce, řídit rychlost jejich požadavků na server a zaznamenávat údaje o stavu jejich návštěvy, odkud konkrétně na naši stránku přišli, o stavu jejich relace a také o tom, kdy návštěva skončí. Tyto údaje jsou určené pro provozování a vylepšování našich služeb, sdílíme je pouze s našimi partnery působícími v oblasti analýz, inzerce a sociálních sítí. O tom, jakým způsobem pracují s daty, si můžete přečíst další informace v podmínkách jednotlivých nástrojů: Google, Visual Website Optimizer.

 

Ve většině prohlížečů, kterými k našim stránkám přistupujete, je možnost soubory cookies spravovat. Tato možnost může být omezená v mobilních prohlížečích. O podrobnostech se informujte v nápovědě vašeho prohlížeče.

 

Seznam a popis jednotlivých souborů cookies, s nimiž pracujeme na našem webu, naleznete v tomto dokumentu.