Provoz služby Radware DefensePro: reporty a statistiky

Poslední aktualizace 23. 8. 2022


Služba Radware DefensePro chrání síťový provoz před útoky a provádí behaviorální analýzu datového toku. Díky průběžnému učení statického profilu provozu sítě útoky automaticky rozpozná a zablokuje. Zákazníci, kteří toto bezpečnostní řešení pro své služby využívají, mají možnost si zobrazit detailní informace o odfiltrovaných útocích v sekci Síťové služby v Zákaznické administraci.

Popis sekce a filtr statistik

Přihlaste se do Zákaznické administrace na https://admin.masterdc.com/. Po přihlášení vyberte v levém bočním menu položku Síťové služby, kde najdete i službu Radware Network Protection.

Výběr služby Radware Network Protection v Zákaznické administraci

Výběr této položky vás přesměruje na detail služby – informace o službě a platbě. V této sekci můžete přejít do záložky Statistiky, která zobrazí možnosti vyfiltrování blokovaných útoků.

Screenshot: Výběr položky Statistiky v sekci Síťové služby v Zákaznické administraci

Položky filtrování

 • Časový interval / od data, k datu – období, za které chcete útoky vypsat
 • Kategorie – typ útoku
 • Riziko – klasifikace rizika útoku
 • Akce – akce provedená proti útoku, podrobný popis v tabulce č. 1
 • Stav útoku – informace o aktuálním stavu útoku, podrobný popis v tabulce č. 2
 • Zdrojová IP a port – zdrojová IP útoku
 • Cílová IP a port – cílová IP útoku
Název akce Popis
Bypass DefensePro před tímto typem útoku nechrání, ze zařízení ale data odesílá a může jej nahlásit
Challenge aktivní ověření zdroje paketu
Destination_Reset DefensePro odesílá TCP-Reset paket do cílové destinace IP adresy a portu
Drop tiché zahození paketu
Drop_Quarantine zahození provozu a uzavření cílové destinace do karantény (přes funkci The Web Quarantine)
Forward DefensePro dále zpracovává provoz, případně přeposílá pakety na cílovou IP
http_200_Ok odesílá předdefinovanou odpověď 200 OK, spojení na straně severu ponechává otevřené
http_200_Ok_Reset_Destination odesílá předdefinovanou odpověď 200 OK, posílá paket TCP-Reset na stranu serveru k uzavření spojení
http_403_Forbidden odesílá předdefinovanou odpověď 403 Forbidden, spojení na straně serveru zůstává otevřené
http_403_Forbidden_Reset_Dest odesílá předdefinovanou odpověď 403 Forbidden, posílá serveru paket TCP-Reset k uzavření spojení
Proxy proxy
Quarantine uzavírá cílovou destinaci do karantény (přes funkci The Web Quarantine)
Source_Destination odeslání paketu TCP-Reset na cílovou IP adresu paketu
Source_Reset odeslání paketu TCP-Reset na zdrojovou IP adresu paketu

Tabulka č. 1 – popis akcí provedených proti útokům.

Stav útoku Popis
Occured relevantní pro „signature-based útoky“, každý paket shodující se signaturou byl nahlášen jako útok a zamítnut
Ongoing právě probíhající útok (obvykle u DoS, Scans a dalších útoků, které zahrnují několik bezpečnostních událostí)
Sampled byl zaznamenán a uložen vzorek provoz útoku
Started byl detekován útok obsahující více než jednu bezpečnostní událost (např. DoS, Scan atp.)
Terminated neexistují žádné další pakety, které by odpovídaly charakteristikám útoku, útok byl označen za ukončený

Tabulka č. 2 – popis stavů útoků.

U všech vyfiltrovaných útoků najdete vedle základních parametrů i podrobný popis hrozby včetně doporučení, jaké kroky podniknout k eliminaci dalších rizik.

Screenshot: popis útoku v Zákaznické administraci

Behaviorální DoS útoky

U behaviorálních DoS útoků jde zobrazit bližší report, a to včetně footprintu (tj. automaticky vygenerovaného filtru pro odstranění útoku), charakteristiky a grafu útoku. Pokud si chcete prohlédnout tyto podrobnosti, klikněte ve výpisu na tlačítko Detail u behaviorálního DoS.

Screenshot: prokliknutí na detail behaviorálního DoS útoku

Záložka Footprint

Záložka Footprint obsahuje automaticky generovaný filtr provozu útoku, který byl vygenerován behaviorálním modulem DefensePro v této podobě:

Verze: 1
[ OR vlan-tag=1325,1323,] AND [ AND destination-ip=XXX.XXX.XXX.XX, AND ttl=51,54,]

Tabulka č. 3 níže vysvětluje jednotlivé hodnoty tohoto údaje.

Hodnota Význam
Protocol protokol, který útok používá nebo použil
Source L4 Port zdrojový port L4, který útok využil
Physical Port fyzický port útoku
Packet Count počet identifikovaných paketů útoku
Volume (Kbits) objem, síla útoku (v kilobitech)
VLAN Tag / Context VLAN na které DefensePro útok detekovalo, pokud má hodnotu N/A nebo 0 znamená to, že VLAN tag není k dispozici
MPLS RD MPLS route distinguisher pro který byl útok detekován
Device IP IP adresa managementu DefensePro
TTL TTL paketů útoku
L4 Checksum L4 checksum útoku
TCP Sequence Number sekvenční číslo TCP
IP ID Number ID číslo IP
Fragmentation Offset Fragmentation Offset útoku
Fragmentation Flag příznak fragmentace: 0 označuje, že je útok nebyl proveden fragmentovanými pakety,1 označuje, že útok byl proveden fragmentovanými pakety
Flow Label pouze u IPv6, flow label, který útok využil
ToS ToS útoku
Packet Size velikost paketu útoku
ICMP Message Type typ zprávy ICMP (tato hodnota se zobrazí pouze v případě, že jde o ICMP protokol)
Source IP zdrojová IP adresa útoku
Destination IP cílová IP adresa útoku
Source Ports zdrojové porty útoku
Destination Ports cílové porty útoku
DNS ID ID DNS
DNS Query DNS požadavek, který útok provedl
DNS Query Count počet DNS požadavků, které útok provedl

Tabulka č. 3 – vysvětlení hodnot vypsaných ve footprintu útoku.

Poznámka: Zdrojové a cílové IP adresy i porty mohou mít hodnotu Multiple. Znamená to, že zdrojem či cílem útoku je několik IP adres/portů. Hodnota Multiple se ale generuje i ve chvíli, kdy zdrojová nebo cílová IP adresa (případně fyzický port) nebyla identifikována.

Záložka Charakteristika

V charakteristice útoku se nachází další podrobnosti, některé se překrývají s hodnotami z tabulky č. 3. Záložka ale navíc obsahuje i informaci o délce a síle útoku nebo aktuálním stavu ochranného procesu. Tyto položky jsou vysvětleny v tabulce č. 4.

Název položky Popis
Avg Burst Duration průměrná doba trvání burstu ve formátu hh:mm:ss
Avg Burst Rate průměrná rychlost burstu v Kb/s
Avg Time Between Bursts průměrná doba prodlevy mezi jednotlivými burst útoky ve formátu hh:mm:ss
Controller State stav ochrany, nabývá hodnot: footprint analysis, footprint-applied, burst-footprint-blocking, footprint-is-overblocking, non-attack (vysvětlení níže)
Current Burst Number aktuální počet propuknutí burst útoku
Burst Active nabývá hodnot YES – právě pod burst útokem, NO – aktuálně není pod burst útokem
Max Burst Rate rychlost největšího burst útoku v Kb/s
Version verze útoku

Tabulka č. 4 – popis položek ze záložky Charakteristika.

Stavy generování footprintů:

 • Footprint analysis – BDoS ochrana rozpoznala útok a právě generuje jeho footprint (filtr pro odfiltrování útoku).
 • Footprint-applied – BDoS ochrana blokovala útok na základě vygenerovaného filtru. Přes systém s uzavřenou zpětnou vazbou optimalizuje pravidlo pro generování filtru, aby dosáhla maximálního zmírnění útoku.
 • Burst-footprint-blocking – ochrana blokuje aktuální burst útok na základě filtru generovaného předchozími stavy. Tento stav trvá, dokud burst útok neskončí.
 • Footprint-is-overblocking – ochrana útok zablokovala, ale po zjištění overblockingu (tj. blokování i části legitimního provozu) tuto akci třikrát ukončila, aby mohla vygenerovat a implementovat nový typ filtru pro konkrétní útok. Stav trvá obvykle 10 minut.
 • Non-attack – provoz nebyl identifikován jako útok, proto nedošlo k jeho blokaci. Ochrana nedetekovala žádný s existujících filtrů a nezaznamenala ani znaky, které by nesplňovaly přísná kritéria charakterizující legitimní provoz.

Graf útoku

V poslední záložce najdete vygenerované grafické zobrazení útoku v porovnání s běžným síťovým provozem. Graf si můžete stáhnout ve formátu PNG, JPEG, PDF nebo SVG.

Screenshot: graf behaviorálního DoS útoku v ZA

Tip: K řešení Radware DefensePro je i monitorovací nástroj APSolute Vision Reporter (AVR), který poskytuje okamžitý přehled o bezpečnostním stavu infrastruktury a sítě. Na všechny podezřelé aktivity a změny upozorňuje automatickým zasláním e-mailu. Bližší popis těchto e-mailů najdete v článku Význam jednotlivých polí v alert e-mailech AVR.

Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám