Smluvní garance

Poslední aktualizace 7. 11. 2023


Smluvní garance zaručuje, ze poskytovaná služba bude splňovat ve smlouvě uvedené standardy.
MasterDC poskytuje záruku na vybrané služby nebo jejich části. Pro smluvní garanci platí, že při jejím nedodržení zjedná poskytovatel nápravu.

V některých případech se smluvně zakotvuje také dohoda o úrovni služeb (SLA) – týká se služeb ve vysoké dostupnosti. Při porušení SLA má zákazník nárok požadovat náhradu škody.

SLA minimální dostupnosti

Dostupnost definuje dobu, kdy je poskytovaná služba plně v provozu a zpracovává požadavky. V některých případech jde o úroveň dostupnosti celé služby, jindy SLA platí pouze na podpůrnou infrastrukturu nebo hardware. Konkrétní případy jsou uvedeny v tabulce níže.

Hodnotu dostupnosti uvádíme do smlouvy v procentech. Stanovená procentuální hodnota určuje maximální přijatelný výpadek služby. Vždy se jedná o úroveň minimální dostupnosti, tj. reálná dostupnost služeb je mnohem vyšší než jejich procentuálně určená minimální výše.

Za nedostupnost se považuje stav:

 • kdy server nemůže běžet kvůli závadě na software nebo hardware poskytovatele;
 • kdy je server nedostupný vinou závady na síti poskytovatele.

Do nedostupnosti se nepočítají:

 • předem oznámené výpadky;
 • výpadky způsobené zásahem, který je mimo kontrolu MasterDC, tj. například zemětřesení, změna režimu, stávka u dodavatele elektrické energie apod.

Služby s možnou SLA dostupnosti

Následující tabulka uvádí úrovně minimální dostupnosti, které lze na vyžádání zanést do smlouvy uzavírané s MasterDC pro uvedené služby.

SLA dostupnost Služba
99,99 %
 • infrastruktura Cloud hostingu
 • Managed Cloud hosting
 • Managed Kubernetes cluster ve variantě s vysokou dostupností (HA)
 • DBaaS (Databáze jako služba)
 • FortiGate a pfSense firewall ve variantě s vysokou dostupností (HA)
 • Pronájem diskového pole (ve variantě bez správy i se správou)
99,90 %
 • Managed VPS
 • hardware u služby Dedikovaný server
 • Managed dedikovaný server
 • Server housing
 • Rack housing
 • MikroTik firewall
 • síťová konektivita u služeb ve variantě Managed Enterprise
 • síťové prvky u služeb ve variantě Managed Enterprise

Výpočet dostupnosti

Časové období pro výpočet procentuální dostupnosti je jeden kalendářní měsíc. Pro výpočet dostupnosti je klíčový výstup z našeho monitorovacího systému. Dostupnost pak určujeme následujícím způsobem:

Dostupnost (v %) = [(počet hodin v měsíci – součet dob trvání všech poruch v měsíci) / (počet hodin v měsíci)] × 100

Důležité: Pokud chce zákazník uplatnit SLA, má povinnost nahlásit problém neprodleně po jeho zjištění. Jestliže se prokáže nesplnění smluvně sjednané minimální dostupnosti, má zákazník nárok na slevu.

Garance diskových operací (IOPS)

IO operací se rozumí požadavek operačního systému na čtení, zápis nebo řízení virtuálního disku. IOPS udává počet vstupně-výstupních operací za sekundu a jejich smluvní garance je zárukou určitého výkonu systému. Znamená to, že počet vstupně-výstupních operací za sekundu neklesne pod smluvenou hodnotu. IOPS garantujeme zákazníkům smluvně na vyžádání k vybraným službám.

Služby s možnou garancí IOPS

Počet IOPS můžeme smluvně garantovat u služeb:

 • Cloud hosting
 • Managed Cloud hosting
 • Managed Kubernetes cluster ve vysoké dostupnosti (tzv. varianta HA)
 • Pronájem diskového pole

V základu, např. u Cloud hostingu, lze garantovat 1000 IOPS. U robustnějších řešení a projektů stanovujeme smluvní hodnotu počtu IOPS individuálně.

Výpočet IOPS

Maximální velikost jedné IO operace je 32 kB. Pokud IO požadavek přesahuje 32 kB, do statistiky poskytovatele je zaznamenán jako 2 či více IO operací podle vzorce:

počet IO operací = (velikost požadavku v kB) / 32

Zaokrouhluje se na celé číslo směrem nahoru. IO požadavek o velikosti např. 34 kB je tak vyhodnocen jako 2 IO operace.

K degradaci výkonu dochází za předpokladu, že server nepřekračuje sjednaný počet IOPS a průměrná latence diskových operací za měřené období přesahuje obecně doporučovanou hodnotu 20 ms.

Jestliže se prokáže nesplnění smluvně sjednaného počtu IOPS, zavazuje se poskytovatel k neprodlené nápravě vzniklé situace.

Důležité: Při podezření na degradaci výkonu využívané služby, doporučujeme tuto skutečnost bezodkladně hlásit na support@master.cz.

Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám