Účtování a reklamace služeb

Poslední aktualizace 5. 3. 2024


Níže shrnujeme základní přehled o fakturaci a dostupných tarifech v MasterDC. Poslední bod se věnuje reklamaci služeb a chybnému vyúčtování. Podrobnější informace si můžete přečíst v našich všeobecných obchodních podmínkách.

Fakturace

Ceny za sjednané služby standardně fakturujeme obvykle měsíčně podle sjednaného tarifu. Zřízení služeb může být zatíženo zřizovacím poplatkem.

  • U služeb zřizovaných standardně prostřednictvím obchodních zástupců platí uživatel měsíční paušál dopředu se splatností 14 dní. Zpětně mu může být vystavena druhá faktura za čerpání nadlimitních kapacit (takto se děje např. u zákazníků s počítanými linkami)
  • U služeb zřizovaných automatizovaně prostřednictvím Zákaznické administrace platí uživatel za čerpané služby zpětně dle jejich využití.
  • U specifických druhů služeb platí uživatel jednorázový poplatek.

První fakturu vám vystavíme ke dni spuštění služeb v poměrné výši s ohledem na zbývající počet dní v daném měsíci.

Můžete si zvolit i jinou periodicitu platby (pololetně, ročně,…), v takovém případě získáte slevu oproti měsíční fakturaci.

Tarify cloud hostingu

Pro zákazníky služby cloud hosting jsou relevantní tři způsoby fakturace, a to tarif FIX, CONFIG a LIVE.

  • Tarif FIX – fakturu vystavujeme vždy k prvnímu dni v měsíci na tentýž měsíc (tj. dopředu).
  • Tarif CONFIG – účtujeme dle procentuálního využití prostředků, limit prostředků si stanoví sám zákazník. Jedna faktura je vystavena vždy k prvnímu dni v měsíci na tentýž měsíc, tj. dopředu. Druhou fakturu, která zohledňuje překročený limit prostředků, vystavujeme k poslednímu dni v měsíci (tzn. zpětně).
  • Tarif LIVE (Živý server) – jednu fakturu vystavujeme k prvnímu dni v měsíci na tentýž měsíc (tzn. dopředu), kdy zákazník hradí paušál. K poslednímu dni v měsíci je vystavena druhá faktura zohledňující reálné využití prostředků v daném měsíci.

Způsob úhrady faktur

Podporujeme úhradu faktur pomocí platební karty, přes PayPal nebo převodem na účet. Způsob platby si můžete změnit podle svých preferencí v nastavení svého profilu v Zákaznické administraci pod záložkou Platby. Upravený způsob úhrady je potřeba nejprve odeslat ke schválení.


Výběr možnosti úhrady vystavených faktur v Zákaznické administraci.

Opakovaná platba

Uhrazením první faktury zákazník souhlasí se založením a parametry opakované platby a uložením platebních údajů na straně platební brány. Opakovaná platba za služby probíhá jednou měsíčně (zpětně za předchozí měsíc), a to po celou dobu čerpání služeb.

Změnu nastavení opakované platby lze provést v Zákaznické administraci v sekci Upravit profil, záložka Možnosti platby. Uložené údaje jde upravit pouze odstraněním stávajících údajů a vložením nových při další fakturaci. V případě nejasností či problémů doporučujeme kontaktovat sales@master.cz.


Změnu platební metody nebo úpravu údajů o platební kartě provedete přímo v Zákaznické administraci v sekci Upravit profil, záložka Možnosti platby.

Bankovní údaje

Platby posílané pro MasterDC jsou v rámci eurozóny bez dalších poplatků, totéž platí pro účtování platebních karet.

Platby v českých korunách:
Číslo účtu: 713864001/0100, Komerční banka

Platby v eurech:
IBAN Z2220100000002200079197
SWIFT FIOBCZPPXXX
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Problémy s fakturací

Veškeré problémy s vystavenými fakturami řeší obchodní asistentky, případně účetní oddělení. Kontaktovat je můžete na e-mailové adrese billing@master.cz.

Pro snazší dohledání prosíme zákazníky, aby vždy uváděli číslo faktury a své zákaznické ID. Jakékoli nesrovnalosti uvedené na faktuře doporučujeme řešit co nejdříve po jejím vystavení, ideálně ještě před uplynutím lhůty splatnosti, která standardně činí 14 dní. Zákazníci, kteří neuhradí své faktury v termínu, se vystavují riziku blokace služeb.

Reklamace faktur a služeb

Pokud jste zaznamenali chybné vyúčtování platby, máte právo jej reklamovat neprodleně po zjištění této skutečnosti, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání chybné faktury. Reklamaci proveďte písemně e-mailem na adresu billing@master.cz.

Případnou reklamaci závad poskytované služby můžete provést písemně e-mailem na adresu support@master.cz, a to ihned po zjištění. Bližší informace o reklamacích se dočtete ve všeobecných obchodních podmínkách.


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám